สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ณฏฐาระวี พงค์กระพันธ์ุ

อาจารย์ณฏฐาระวี  พงค์กระพันธุ์
ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประวัติการศึกษาและงานทางวิชาการ ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่