อาจารย์ณฏฐาระวี พงค์กระพันธ์ุ

January 31, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) Profile อาจารย์ในหลักสูตร

อาจารย์ณฏฐาระวี  พงค์กระพันธุ์
ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประวัติการศึกษาและงานทางวิชาการ ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด