สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวดแผนธุรกิจฮาลาล

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการประกวดแผนธุรกิจฮาลาล ในงาน มอ.วิชาการ ประจำปี 2561 ภายใต้ทีม "Buzran Hostel" นำทีมโดยอาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

แกลเลอรี่