สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bacherlor of Business Administration (Modern Trade Business Management)