สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย       ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)

                        ชื่อย่อ : บธ.บ (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)            

ชื่อภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม : Bacherlor of Business Administration (Modern Trade Business Management)

                         ชื่อย่อ : B.B.A (Modern Trade Business Management)