ชื่อหลักสูตร

June 7, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bacherlor of Business Administration (Modern Trade Business Management)