สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาจัดการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ

วันนี้ (20 ม.ค. 62) สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขา รวมถึงได้เชิญผู้ปกครองของนักศึกษามาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของสาขา  โดยในวันนี้มีนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์จำนวน 50 คน

แกลเลอรี่