สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562

สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ประเภทการรับแบบ Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 20 พ.ย. 61 ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่านทาง

eduservice.yru.ac.th/tcas/porffolio

แกลเลอรี่