สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง


อาจารย์ธีรยุทธ  มูเล็ง
ตำแหน่ง รก.ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประวัติการศึกษาและงานทางวิชาการ ตามไฟล์แนบ

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่