อบรม แนวทางการทำธุรกิจการค้าในอาเซียน

July 30, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรม เชิญวิทยากรบรรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการทำธุรกิจการค้าในอาเซียน บรรยายโดยวิทยากร ว่าที่ร้อยตรี เจตน์ มาหามะ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 28 คน โดยอบรมผ่านแอฟพลีเคชั่น Zoom