อบรมการเขียนแผนธุรกิจเพื่อจำลองกับการประกอบการทำธุรกิจใน ASEAN

July 30, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2563) ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรม เชิญวิทยากรบรรรยายพิเศษ เรื่อง อบรมการเขียนแผนธุรกิจเพื่อจำลองกับการประกอบการทำธุรกิจใน ASEAN บรรยายโดยวิทยากร อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 28 คน อบรม ณ ห้องประชุมปฏิบัติการชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา