ประกวดนวัตกรรมโลจิสติกส์

July 30, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ขอขอบคุณ อาจารย์ทุกท่าน ที่ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมโลจิสติกส์ ในกิจกรรมนวัตกรรมด้านค้าปลีกโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ