กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ผู้นำกับการพิชิต All Star”

July 22, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ผู้นำกับการพิชิต All Star” เวลา 09.00 – 16.00 น. จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ แนะนำความสำเร็จ และการก้าวสู้เป้าหมายในเส้นทาง All Star ได้รับเกียรติจาก คุณพชิระวิทย์  ศรีสองเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแผนก ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและระบบงานบุคคล SBPM
ศูนย์ HR OPERATIONS 1 บริษัท CPALL PUBLIC COMPANY LIMITED