อบรม ผู้นำกับการพิชิต All Star

July 20, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ชิญนักศึกษาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
รหัส 63 ทั้ง 2 กลุ่ม
เข้าอบรมในหัวข้อ ผู้กับการพิขิต All Star โดยอบรมออนไลน์ตามวันและเวลาที่กำหนด