ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2563

July 13, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นที่ 11 กค. 63 คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้จัดประชุมระดับสาขา โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้ คือ การติดตามการใช้งบประมาณ 2563 การติดตามงานประกัน การเปิดภาคเรียนของสาขา ฯลฯ ณ ห้องปินหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ