อบรม การเตรียมพร้อมสู่ All Star

July 13, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โครงการ All Star เพื่อให้นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงการเตรียมตัวตั้งเป้าหมายและ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการ All Star ในอนาคต