สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร

อาจารย์เบญญาดา  เหล่าธนถาวร
ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประวัติการศึกษาและงานทางวิชาการ ตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่