อบรมออนไลน์ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการขาย ชั้นปีที่ 2

30 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม และ 3 - 5 มิถุนายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการขาย ชั้นปีที่ 2 ได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณจุฬา บิลอับดุลล่าห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งทางวิชาการและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน โดยจัดอบรมผ่านระบบ Google Meet อบรมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19