จัดประชุมเพื่อชี้แจงปฏิทินวิชาการภาคการศึกษาที่ 2/2562

17 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

(วันนี้ 12 มิถุนายน 2563) อาจารย์ ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด ประธานหลักสูตรสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่คณาจารย์ จัดประชุมเพื่อชี้แจงปฏิทินวิชาการภาคการศึกษาที่ 2/2562 (เรียนระหว่างเดือน มิ.ย. ถึง ส.ค. 63)  และภาคการศึกษาที่ 1/63 ของนักศึกษา รหัส 63 (เรียนระหว่างเดือน ก.ค. ถึง ก.ย. 63)ให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GE และวิชาแกน ณ ห้องประชุมซานถัวร์ คณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากการประชุมครั้งนี้  คือ อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าใจบริบทของสาขามากขึ้น  และมีการกลุ่มรายวิชา GE ของสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารต่อไป