อบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “การสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนามูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน”

17 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชาการสร้างเครือข่ายพันธมิตร และกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันโดยมีอาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร เป็นผู้สอนประจำรายวิชาในหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนามูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน”ได้รับเกียรติจาก คุณปิยะ สุวรรณพฤกษ์มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ บรรยายและนำเสนอแลกเปลี่ยนวิธีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนเพื่อพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยสะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนนั้นๆ รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษาในการลงพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายกับชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป                 โดยจัดอบรมผ่านระบบ Google Meet อบรมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
#การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่_มรย
#คณะวิทยาการจัดการ_มรย