สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด

อาจารย์ย่าร่อนะ  ศรีอาหมัด
ตำแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประวัติการศึกษาและงานทางวิชาการ ตามไฟล์แนบ

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่