อบรมการปรับตัวของธุรกิจบริการในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ

16 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชานวัตกรรมสินค้าและบริการสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ในหัวข้อ “การปรับตัวของธุรกิจบริการในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ”ได้รับเกียรติจากคุณเอกรัตน์  สุวรรณรัตน์มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยจัดอบรมผ่านระบบ Google Meet อบรมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
#การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่_มรย
#คณะวิทยาการจัดการ_มรย