สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ทำกิจกรรมสัญญาทุนโครงการทุน ศอ.บต. ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

11 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมกิจกรรมสัญญาทุนโครงการทุน ศอ.บต. (100%) ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการรับนักศึกษาของหลักสูตร โดยมีนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน 32 คน ณ ห้องประชุมนานัส ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ