อบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นปีที่ 1 (ออนไลน์) กลุ่ม B

June 7, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นปีที่ 1 (ออนไลน์) รหัส 62 กลุ่ม B ได้รับเกียรติจากคุณณัฐปภัสร์ สังข์สุข และ Mrs. Emambu Marbel Tekwa มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยจัดอบรมผ่านระบบ Google Meet อบรมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
#การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่_มรย
#คณะวิทยาการจัดการ_มรย