อบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นปีที่ 1 (ออนไลน์)

June 2, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29 -31พฤษภาคม 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นปีที่ 1 (ออนไลน์) รหัส 62 กลุ่ม A ได้รับเกียรติจากคุณณัฐปภัสร์ สังข์สุข และ Mrs. Emambu Marbel Tekwa มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยจัดอบรมผ่านระบบ Google Meet อบรมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19