กิจกรรมอบรมอัตลักษณ์ภาษามลายูให้กับนักศึกษา กลุ่ม B รหัส 62

May 12, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 เมษายน 2563 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้จัดกิจกรรมอบรมอัตลักษณ์ภาษามลายูให้กับนักศึกษา กลุ่ม  B รหัส 62 ได้รับเกียรติจากอาจารย์นูรุลฮูดา สะดามะ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ในการนี้ทางสาขา ขอขอบคุณ อาจารย์ชฎาภรณ์ สวนแสน อาจารย์ประจำสาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล ผู้รับผิดชอบจัดโครงการในครั้งนี้ โดยจัดอบรมผ่านระบบ Google Meet อยรมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO CONFERENCE) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19