กิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "กลยุทธ์การสร้างธุรกิจให้เติบโต"

May 12, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ (5-5-63) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษในรายวิชา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ได้เชิญวิทยากรว่าที่ร้อยตรีเจตน์ มาหามะ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซัน โฟรเซ่น ฟรุ้ต จำกัด บรรยายพิเศษเรื่อง กลยุทธ์การสร้างธุรกิจให้เติบโต ชุมชนยั่งยืน (Online) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการสร้างเครือข่ายพันธมิตรและกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งนี้  ได้มีอาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมต้อนรับท่านวิทยากรและให้กำลังใจนักศึกษาด้วย สำหรับประเด็นการอบรมจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา อาทิ จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจ ปัญหาที่พบจากการทำธุรกิจ  ผลกระทบจากวิกฤต covid-19 การสร้างเครือข่ายกับชุมชน ตลอดจนประสบการณ์การทำงานร่วมกับเครือข่าย ฯลฯ ทั้งนี้ ได้จัดอบรมด้วยระบบ Google Meet อบรมทางไกลผ่านจอ (VDO CONFERENCE) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID - 19