สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ทำกิจกรรมสัญญาทุนโครงการทุน ศอ.บต. (100%) ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

March 5, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 มีนาคม 2563 คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมกิจกรรมสัญญาทุนโครงการทุน ศอ.บต. (100%) ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการรับนักศึกษาของหลักสูตร โดยมีนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมนังกา ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ