นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม A ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

February 18, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 ก.พ. 2563 นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม A ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีวิทยากร คุณอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 แผนกประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับท่าเรือแหลมฉบัง นวัตกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการการขนส่งได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร
ท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงให้นักศึกษาได้มีโอกาสชมบรรยากาศของท่าเรือแหลมฉบัง ณ หอบังคับ
การพัฒนาแหลมฉบังอีกด้วย