คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมกับ ศอ.บต. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดสัมภาษณ์ทุน ซีพี ออลล์ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี รวม 400 ทุน

February 25, 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ (24 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.30 น.  คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการสัมภาษณ์เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในการสมัครทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพ แก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา และจังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี จำนวน 400 ทุน โดยครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอิสระ ละอองสกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมมาพบปะให้ขวัญกำลังใจแก่เยาวชนที่เข้าสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมีนางสาวอรุณี กิ่งแก้ว  ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นายดำรงค์ อินโท  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมโอกาสทางสังคม ศอ.บต.   นางกิ่งกาญจน์ รักษาสัตย์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตลอดจนผู้แทนผู้บริหารในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีนักเรียนที่ผ่านการสมัครทุนการศึกษา และผู้ปกครอง รอการสัมภาษณ์ทุนจำนวนมาก ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา