คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่นิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ

September 17, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14-16 ก.ย. 62 อาจารย์สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษากลุ่ม A รหัส 61 และ รหัส 62 ประจำภาคเรียนที่ 1/2562      (1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 62) ณ สถานประกอบการ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งผลการลงพื้นที่พบว่า นักศึกษามีความสุขกับการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจในการเรียนรู้งาน และสถานประกอบการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักศึกษา