การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

September 12, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ (11 กันยายน 2562) สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้ารับการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยประธานหลักสูตรและคณาจารย์ประจำสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยมีอาจารย์ ดร.กันยปริณ ทองสามสี เป็นประธานกรรมการการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ