ประชุมโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชน

September 6, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 13.30 - 16.30 น. คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ให้ได้ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ในสถานที่เข้าร่วมโครงการระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้