ประชุมความคืบหน้า โครงการพัฒนาหลักสูตร

September 5, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 ก.ย. 62 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดประชุมความคืบหน้า โครงการเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 5 เวลา 09.00 - 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.กนกวรรณ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา คุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา คุณเหมพงษ์ เหมปราการ และคณะ และในเวลา 11.30 - 12.00 น. ได้พบปะและพูดคุยกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ณ ห้องหยางถาว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา