กิจกรรมอบรมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงฝึกภาคปฏิบัติ

August 30, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 ส.ค. 62 นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม A เข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 62