กิจกรรมส่งนักศึกษาลงฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ

August 28, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 28 สิงหาคม 2561  คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และผู้ปกครองร่วมส่งนักศึกษา ลงฝึกภาคปฏิบัติในรายวิชาการฝึกปฏิบัติ  1 ณ สถานประกอบการ กรุงเทพมหานคร ณ ลานน้ำพุ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา