สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ณ ลานเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ปฏิบัติตนในการแสดงความเคารพธงชาติ ชักธง ร้องเพลงชาติได้อย่างถูกต้องพร้อมเพรียงกัน

แกลเลอรี่