สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา

วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาตามโครงการฯ ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แกลเลอรี่