สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่จัดประชุมนักศึกษาในสาขา

March 5, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษากลุ่ม B ณ สถานประกอบการกรุงเทพมหานคร