สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่จัดประชุมนักศึกษาในสาขา

วันที่ 4 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษากลุ่ม B ณ สถานประกอบการกรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่