สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาของหลักสูตร

     นักการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่มีทักษะการเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์