สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ

บุคลากร

ชื่อ :
อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
ganyarat.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299630 ต่อ 63802
ชื่อ :
อาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
bentada.l@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299630 ต่อ 63802
ชื่อ :
อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
yarona.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299630 ต่อ 63802
ชื่อ :
อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
teerayuth.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299630 ต่อ
ชื่อ :
อาจารย์ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์
ตำแหน่ง :
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nattharawee.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299630 ต่อ 63802
ชื่อ :
นางสาวสุไรยา สุหลง
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
runya.smile@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299-630 ต่อ 63802