สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “อ

March 29, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (26 มี.ค. 59) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการ “อบรมปฏิบัติการทำธุรกิจออนไลน์บนเว็บไซต์สำเร็จรูปให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน” ภายใต้ “โครงการพัมนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดพิธี และได้รับเกียรติจากคุณอัลดุลรอยะ หะยีวาเงาะ มาเป็นวิทยากรอบรม ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 80 คน 
การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีความรูความเข้าใจและทักษะปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาทิ ธุรกิจออนไลน์บนเว็ปไซต์สำเร็จรูปรวมทั้งเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน