อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

August 22, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (เมื่อสำเร็จการศึกษา)

      (1) นักจัดการองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
      (2) ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สามารถสอบบรรจุตําแหน่งงานเจ้าหน้าที่บริหารงานด้านต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการสารบรรณและเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ เป็นต้น