ชื่อหลักสูตร

August 22, 2559 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Management