สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาระดับสาขา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

October 9, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (9 ต.ค. 62) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาระดับสาขา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานจากประสบการณ์ตรง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วัชระ  ขาวสังข์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว และวิทยากรเสวนาพิเศษจากคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง อาจารย์ ดร.อรวรรณ  วรานันตกุล อาจารย์วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช และอาจารย์วสันตนาวิน หรินทร์ปพนวิช ณ ห้องฉายภาพยนตร์ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา