นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมนำเสนอโครงร่างรายงานการวิจัย

October 1, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมนำเสนอโครงร่างรายงานการวิจัย ในรายวิชา 3156322 การวิจัยทางธุรกิจ Business Research ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์ เป็นผู้สอน ซึ่งการนำเสนอโครงร่างรายงานวิจัยครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ อาจารย์ปิยะดา มณีนิล และอาจารย์เบญญาดา เหล่าธนถาวร มาเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้อง 23-701 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา