นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ภาคปกติและภาค กศ.บป. ร่วมจัดโครงการสัมมนา ภายใต้กิจกรรม "ก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ"

September 26, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ภาคปกติและภาค กศ.บป. ร่วมจัดโครงการสัมมนา ภายใต้กิจกรรม "ก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ" มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการกับการปฏิบัติงานจริงนอกห้องเรียน และเสิรมสร้างความรู้ทางด้านการพัฒนางานการจัดการของสาขาวิชาการจัดการ มีอาจารย์ ดร.วัชระ ขาวสังข์ เป็นผู้สอน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ภูริชาติ  พรหมเต็ม มาเป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย พันธ์คง เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมเซาว์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี