นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 ร่วมจัดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

September 19, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 3126204 จริยธรรมทางธุรกิจ  โดยกำหนดให้นักศึกษาจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้กิจกรรมปลูกโกงกาง สร้างกิ่งก้าน กลางชายเลย  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมพัฒนาสถาบัน และชุมชนอีกทั้งสร้างจิตสำนึกจิตสาธารณะ ให้แก่นักศึกษาและสังคม ซึ่งมีอาจารย์ซัยนุบดิน  จินตรา เป็นผู้ควบคุมดูแลกิจกรรมดังกล่าว และได้รับความอนุเคราะห์ต้นโกงกางจำนวน 40 ต้น จากหัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง ณ ชุมชนบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี