ภารกิจของหลักสูตร

July 25, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ภารกิจของหลักสูตร

ภารกิจ

     1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการจัดการที่สนองความต้องการของท้องถิ่น สังคม ตลาดแรงงาน
     2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการจัดการ ที่สามารถนําไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาครัฐ ตลอดจนประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
     3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
     4. เพื่อเสริมสร้างให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ และมีความพร้อมในการศึกษาต้อในระดับสูงขึ้น