อาจารย์ ดร.วัชระ ขาวสังข์

July 12, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Profile อาจารย์ในหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

บธ.ม.

บริหารธุรกิจ

2549

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บธ.บ.

การจัดการทั่วไป

2547

 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด