อาจารย์ ดร.ภูตรา อาแล

July 12, 2561 (ผู้ดูแลระบบ) Profile อาจารย์ในหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บธ.ม.

การจัดการการตลาด

2548

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บธ.บ.

การบริหารอุตสาหกรรม

2545

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด